Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Cuulas Tech Oy (2701216-7) Sahaajankatu 19, 00880 Helsinki, Suomi P. +358 10 340 9150
  Sähköposti: info@easye.fi

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Jani Rintala, Sahaajankatu 19, 00880 Helsinki, Suomi Sähköposti: info@easye.fi

 3. Rekisterin nimi

  Cuulas Tech Oy: n palveluiden käyttäjä- ja markkinointirekisteri

 4. Henkilö- ja yhteystietojen käsittelyn tarkoitus

  Tietoja käsitellään asiakkaan tai asiakasyrityksien tilaamien palveluiden toimittamiseksi, ja näiden palveluiden suorittamiseksi liittyvien asioiden hoitoon, sekä myynti- ja markkinointiviestintään.

 5. Rekisterin sisältö

  Rekisterimme sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
  Nimi
  Yrityksen nimi ja Y- tunnus
  Sähköpostiosoite
  Puhelinnumero
  Laskutusosoite

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tietoja lisätään rekisteriin, kun palvelu tilataan Cuulas Tech Oy:ltä, ja asiakassuhde on alkanut, jolloin tiedot kerätään sopimuksen teon yhteydessä, tai henkilön rekisteröityessä uutiskirjelistalle ja antaessa itse tiedot.

 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti. Rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa toteuttamiseen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Tästä johtuen palvelun käyttämiseen liittyviä käyttötietoja sekä henkilötietoja siirretään osittain USA:han. Riittävä tietosuojan taso tietojen käsittelyssä varmistetaan Privacy Shield -järjestelyä noudattaen tai käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

 3. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, nimetyt henkilöt.

 4. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 5. Muut tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Päivitetty 3.1.2023

EasyE on selainpohjainen laskentasovellus ja tavaramerkki, jonka omistaa Cuulas Tech Oy (Y- tunnus 1603091-7). Cuulas Tech on korjausrakentamiseen erikoistuneen Planera Oy: n (Y- tunnus 2701216-7) omistama tytäryritys, jonka tehtävänä on kehittää ja tuottaa rakennusalan digitaalisia ratkaisuja.